Daftar Hitam penyedia barang/jasa
Nama RekananPeriode Efektif
CV. ROBBY MAKMUR
WAKIL DIREKTUR: MISYANTI
DIREKTUR: ROBBY IQ FIRLI
25 September 2015 - 25 September 2017